Du kan lämna in upp till 4 olika bidrag till konferensen. Utöver detta kan du vara medförfattare på andra bidrag. Nedan kan du läsa om de olika bidragsformerna och konferensens teman. Då du skickar in ditt bidrag kommer du att behöva välja vilket konferenstema du anser att ditt bidrag relaterar till.

Du kan välja att bidra med följande

 • Presentation (20 min)
 • Workshop (1 tim 45 min)
 • Rundabordssamtal (1 timme)
 • Öppet torg

Konferensspråket är svenska. Du kan dock välja om du vill skriva ditt abstract och genomföra din presentation/motsvarande på engelska istället. Det språk du använder i ditt abstract ska också användas vid genomförandet. Ange tydligt i ditt abstract om genomförandet kommer att ske på engelska. Det kommer också vara möjligt att publicera på engelska i proceedings/konferensskriften.

Proceedings

Alla som fått ett abstract accepterat och bidrar under konferensen kommer att erbjudas möjlighet att skriva en artikel till en konferensskrift (proceedings).

Ett antal bidrag kommer också att väljas ut med möjlighet att publiceras i första numret av en kollegialt granskad (peer review) nystartad nätbaserad svensk tidskrift, Högre Utbildning i Sverige (HUS). Tidskriftens syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom stödja utvecklingen av svensk högskoleundervisning.

Presentationer

Presentationerna är 20 minuter varav maximalt 15 minuter ges till presentation och 5 minuter är tid för frågor och diskussion. Du kan välja att presentera ett avslutat eller pågående utvecklings- eller forskningsprojekt. Passet ska vara ett bidrag till kunskapsbildningen inom området.

Abstract får vara max 400 ord och ska innehålla följande

 • Syfte och mål med projektet
 • Metod eller tillvägagångssätt
 • Resultat och/eller diskussion/reflektion

När du skickar in ditt abstract ska du också fylla i följande

 • Titel på ditt bidrag
 • Ett syfte som anger vad deltagarna ska uppnå via ditt bidrag
 • Sammanfattning på 50 ord, till programmet

Workshop

I en workshop ska deltagarna arbeta aktivt med en konkret metod eller frågeställning. Passet ska vara ett bidrag till kunskapsbildningen inom området och gärna ge exempel på innovativ praktik inom undervisning i högre utbildning. En workshop är 1h och 45 min.

Abstract får vara max 400 ord och ska innehålla följande

 • En bakgrund som sätter innehållet i workshopen i ett sammanhang.
 • Beskrivning av de aktiviteter som deltagarna ska utföra. Tänk särskilt på att en workshop innebär att det är deltagarna som är aktiva och inte en bidragsform där du ska berätta vad du har gjort.
 • En ungefärlig tidsram för olika moment i workshopen. Tänk särskilt på att ge tillräcklig tid för deltagarna att komma igång med aktiviteter och ställa frågor.
 • En tänkt målgrupp för workshopen.

När du skickar in ditt abstract ska du också fylla i följande

 • Titel på ditt bidrag
 • Ett syfte som anger vad deltagarna ska uppnå via ditt bidrag
 • Sammanfattning på 50 ord, till programmet

Rundabordssamtal

I ett rundabordssamtal presenterar du ett ämne för en öppen diskussion. Det kan vara en forskningsartikel, ett projekt eller ett aktuellt ämne där det finns ett behov av erfarenhetsutbyte och gemensam reflektion. Passet ska vara ett bidrag till kunskapsbildningen inom området. Ett rundabordssamtal är högst en timme långt varav inledningen eller presentationen av ämnet får vara högst 10 minuter.

Abstract får vara max 400 ord och ska innehålla följande

 • Vilket ämne, projekt eller forskningsartikel som ska tas upp i samtalet.
 • Hur du tänker aktivera deltagarna och hur du får till stånd en bra dialog.

Tänk särskilt på att detta är ett tillfälle till kunskaps- och erfarenhetsutbyte snarare än ett tillfälle att berätta vad du gör. Ett rundabordssamtal kan också vara ett sätt att få återkoppling på det du tänker arbeta/arbetar med.

När du skickar in ditt abstract ska du också fylla i följande

 • Titel på ditt bidrag
 • Ett syfte som anger vad deltagarna ska uppnå via ditt bidrag
 • Sammanfattning på 50 ord, till programmet

Öppet torg

Öppet torg är en plats för dialog där konferensens deltagare går runt i en öppen utställningsmiljö. Det öppna torget äger rum vid ett tillfälle för att ge alla deltagare möjlighet att mötas samtidigt. Här kan du berätta om hur du har utvecklat din kurs, provat en ny undervisningsform eller demonstrera ett program eller kursmoment. Som presentatör på torget får du tillgång till en yta, ett bord och vid behov en kartongskärm. Du kan t.ex. ta med en poster eller demonstrera via egen dator.

Syftet med torget är att stimulera till interaktivitet. Öppet torg innebär att du tillsammans med andra får utrymme för diskussion, återkoppling och nätverkande.

Abstract får vara max 400 ord och ska innehålla följande

 • Formen på ditt torgbidrag
 • En beskrivning av innehållet

När du skickar in ditt abstract ska du också fylla i följande

 • Titel på ditt bidrag
 • Ett syfte som anger vad deltagarna ska uppnå via ditt bidrag
 • Sammanfattning på 50 ord, till programmet